11:06, 26/06/2022

Đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, triển khai Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục, xem xét xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ; quản lý, chi trả chế độ, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp 1 lần đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, giải quyết các chế độ: Bảo hiểm y tế, điều dưỡng, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị phục hồi chức năng, ưu đãi giáo dục và đào tạo… đối với người có công và thân nhân của họ.


Ngoài ra, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm chỉ thị này.


V.G