07:06, 23/06/2020

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Ngày 23-6, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 23-6, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.


Theo báo cáo, năm 2019, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa đạt hơn 2,5 tỷ kWh (vượt 0,54% so với kế hoạch), tổn thất điện năng còn 4,07% (giảm 0,04% so với kế hoạch). Tổng lợi nhuận trước thuế của PC Khánh Hòa đạt 71,5 tỷ đồng, vượt gần 43% so với kế hoạch; mỗi cổ đông đạt lợi tức 5%/cổ phần.


Tính chung cả nhiệm kỳ giai đoạn 2015 - 2020, tuy hoạt động của công ty gặp không ít khó khăn do suy thoái chung của nền kinh tế, nhưng Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có những chỉ đạo, định hướng linh hoạt để đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận hàng năm được đại hội đồng cổ đông giao phó. Kết quả, mức cổ tức hàng năm chi trả cho cổ đông luôn giữ ổn định từ 5 đến 10%/năm. Trong nhiệm kỳ, vốn điều lệ được bảo toàn ở mức 415,5 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty tăng từ 1.303 tỷ đồng vào năm 2015 lên 1.989 tỷ đồng vào cuối năm 2019; các chỉ tiêu tài chính quan trọng của công ty luôn được kiểm soát ở mức an toàn. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2019 tăng gấp 1,45 lần so với năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 10,11%. Bên cạnh đó, tỷ lệ tổn thất điện năng trong 5 năm qua đã giảm được 1,19%. Năm 2020, PC Khánh Hòa phấn đấu tăng điện thương phẩm 7,2% so với năm 2019; tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện lưới bằng hoặc thấp hơn 4,05%. Công ty đặt mục tiêu tăng độ tin cậy cung cấp điện và đạt tổng lợi nhuận trước thuế hơn 50 tỷ đồng.


Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các đại cổ đông đã tiến hành bầu lại HĐQT và ban kiểm soát. Kết quả, ông Nguyễn Thanh Lâm tái đắc cử chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 (rút ngắn 1 năm so với nhiệm kỳ trước).


Đình Lâm