VIDEO: 370 cụ đồng diễn dưỡng sinh chào mừng Festival Biển
Gia Tuệ