VIDEO: Đón tàu Viện sĩ Oparin (Nga) đến Nha Trang để nghiên cứu biển
Mã Phương