VIDEO: Hội nghị Geneva 1954 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
20:03, 30/05/2024