VIDEO: Khởi công Dự án xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa
MÃ PHƯƠNG 17:49, 02/04/2024