VIDEO: Cầu Xóm Bóng đã chính thức thông xe và đưa vào khai thác
Mã Phương 16:55, 20/09/2023