VIDEO: Địa phương đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa hoàn thành cấp CCCD