VIDEO: Đảm bảo tốt an ninh trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình và phát triển tỉnh Khánh Hoà và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hoà.