VIDEO: Ngày hội "Xuân Khu 5 đoàn kết, Tết thắm tình quân dân"