VIDEO: Lặng lẽ lập chiến công từ những trang hồ sơ nghiệp vụ