VIDEO: Tiếp vốn cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1922/10/2021