VIDEO: Nỗ lực tìm giải pháp hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản sớm tiêu thụ sản phẩm15/09/2021