VIDEO: Tiêu hủy hơn 600 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ29/12/2020