VIDEO: Quyết liệt trong xử lý hành vi đưa tin sai lệch về dịch bệnh Covid-1921/04/2020