VIDEO: Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (khối II): Hội nghị trù bị tổng kết hoạt động năm 201913/01/2020