VIDEO: Đậm đà bánh canh 5.000 đồng/tô ở Nha Trang08/08/2019