VIDEO: Ngang nhiên bán đất, xây nhà trên đất công09/07/2019