VIDEO: Hội thi bơi biển và bơi thúng, lắc thúng06/05/2019