VIDEO: Hội sách Nha Trang thu hút học sinh, sinh viên06/03/2019