VIDEO: Khoảng 6ha mía tại Ninh Tây bị cháy20/03/2018