VIDEO: Nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát ngoài quy hoạch09/12/2017