Video: Báo Khánh Hòa và các đơn vị đồng hành hỗ trợ người dân vùng bão27/11/2017