10:11, 16/11/2022

Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, phường Ngọc Hiệp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang.

V/v Niêm yết Tiêu chí bố trí tái định cư Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, phường Ngọc Hiệp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang.

THÔNG BÁO


V/v Niêm yết Tiêu chí bố trí tái định cư Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, phường Ngọc Hiệp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang.


Để có cơ sở thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự ánMôi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết công khai tiêu chí bố trí tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Hạng mục: Kè và đường Nam sông Cái) để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được biết. (Đính kèm Tiêu chí bố trí tái định cư và Bản đồ phân lô khu vực tái định cư)


2. Địa điểm niêm yết: Tại Tổ dân phố; Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp, phường Vạn Thắng và tại Khu Tái định cư Ngọc Hiệp (nơi bố trí tái định cư).


3. Thời gian niêm yết: 15 ngày (từ ngày 11/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022).


4. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang sẽ tổ chức bốc thăm tái định cư và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.