09:11, 03/11/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

Vừa qua Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường đã tổ chức kiểm kê khối lượng giải tỏa đối với các trường hợp giải tỏa hạng mục Xây dựng Đường và Kè Nam Sông Cái Nha Trang thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, phường Ngọc Hiệp. Hiện nay trong ranh giới giải tỏa có 01 thửa không tìm được chủ sử dụng, cụ thể:

Vừa qua Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường đã tổ chức kiểm kê khối lượng giải tỏa đối với các trường hợp giải tỏa hạng mục Xây dựng Đường và Kè Nam Sông Cái Nha Trang thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, phường Ngọc Hiệp. Hiện nay trong ranh giới giải tỏa có 01 thửa không tìm được chủ sử dụng, cụ thể:


Thửa số 08 tương ứng thửa số 3 (1 phần) tờ BĐ địa chính số 16 của phường Ngọc Hiệp - Diện tích: 60,8m2.

Vị trí:


+ Đông: giáp đất ông Lê Quốc Hùng


+ Tây: giáp đường đi chung.


+ Nam: giáp đường đi.


+ Bắc: giáp đường đi chung.


Để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo qui định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo:


1. Yêu cầu hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng tại thửa đất nêu trên liên hệ với UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) để làm thủ tục kê khai kiểm kê khối lượng giải tỏa theo qui định.


2. Thời gian: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 15/11/2022.


Sau thời gian nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không phối hợp kê khai thì Tổ công tác sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm thuộc diện vắng chủ theo qui định.