11:04, 28/04/2022

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thông báo mời báo giá


Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng mời các Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá cạnh tranh gói cung cấp dịch vụ thẩm định giá thị trường của 06 căn hộ chưa kinh doanh (các căn hộ số 1808; 2108; 2208; 2501; 2502 và 2504B) và giá cho thuê ngắn hạn các sản phẩm chưa kinh doanh tầng 1, tầng 2 thuộc dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD BUILDING NHATRANG, số 4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chính như sau:

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ


Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng mời các Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá cạnh tranh gói cung cấp dịch vụ thẩm định giá thị trường của 06 căn hộ chưa kinh doanh (các căn hộ số 1808; 2108; 2208; 2501; 2502 và 2504B) và giá cho thuê ngắn hạn các sản phẩm chưa kinh doanh tầng 1, tầng 2 thuộc dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD BUILDING NHATRANG, số 4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chính như sau:


1. Loại hợp đồng: Trọn gói.


2. Đối tượng thẩm định: Sản phẩm bất động sản: 06 căn hộ chưa kinh doanh (các căn hộ số 1808; 2108; 2208; 2501; 2502 và 2504B) và giá cho thuê ngắn hạn các sản phẩm chưa kinh doanh tầng 1, tầng 2 dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng HUD BUILDING NHATRANG.


3. Mục đích thẩm định: Xác định giá trị thị trường của 06 căn hộ chưa kinh doanh (các căn hộ số 1808; 2108; 2208; 2501; 2502 và 2504B) và giá cho thuê ngắn hạn các sản phẩm chưa kinh doanh tầng 1, tầng 2 làm cơ sở để Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị quyết định giá kinh doanh các sản phẩm bất động sản nêu trên.


4. Thời điểm thẩm định: tháng 5/2022.


5. Thời gian thực hiện dịch vụ thẩm định là: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy tờ liên quan đến các số 1808; 2108; 2208; 2501; 2502 và 2504B và tầng 1, tầng 2 theo yêu cầu phục vụ thẩm định giá.


6. Thông tin yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của đơn vị thẩm định giá; yêu cầu đối với báo giá, thời gian hiệu lực của báo giá, điều kiện lựa chọn:


Các nội dung trên xem chi tiết tại Website: www.hud.com.vn.


7. Thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian nộp báo giá đề nghị đơn vị thẩm định giá liên hệ với: Ban quản lý dự án số 6 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị


Địa chỉ: Số 33 đường Vân Đồn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Người tiếp nhận: Bà Bùi Thị Đức Hạnh.


- Điện thoại: 0258.3877945 - Di động: 0905.044.079


- Thời hạn nộp báo giá trong giờ hành chính và không muộn hơn 14 giờ ngày 04/5/2022.


- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người có thẩm quyền của Đơn vị thẩm định giá. Hồ sơ báo giá của Đơn vị thẩm định giá gửi về Ban quản lý dự án số 6 - Tổng công ty HUD phải được niêm phong theo đúng quy định.