10:10, 15/10/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tài sản đấu giá: Tận thu lâm sản rừng trồng bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017


1. Tài sản 01: Tận thu lâm sản trồng phòng hộ năm 2002, 2003 và 2006. DT: 184,85ha. Sản lượng: 2.421,193m3 gỗ, củi 2.596,96 m3. Giá khởi điểm: 1.961.700.000 đồng.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.


Tài sản đấu giá: Tận thu lâm sản rừng trồng bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017


1. Tài sản 01: Tận thu lâm sản trồng phòng hộ năm 2002, 2003 và 2006. DT: 184,85ha. Sản lượng: 2.421,193m3 gỗ, củi 2.596,96 m3. Giá khởi điểm: 1.961.700.000 đồng.


2. Tài sản 02: Tận thu lâm sản rừng trồng phòng hộ năm 2000. DT: 80,79ha. Sản lượng: 2.424,582m3 gỗ, củi 1.627,37m3. Giá khởi điểm: 1.686.100.000 đồng


3. Tài sản 03: Tận thu lâm sản rừng trồng sản xuất năm 2003, 2004. DT: 68,45ha. Sản lượng: 1.051,569m3 gỗ, củi 584,82 m3. Giá khởi điểm: 603.800.000 đồng.


- Địa điểm có các tài sản: tại các xã Khánh Hiệp, Khánh Đông, Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.


Tiêu chí lựa chọn: theo Điều 56 Luật Đấu giá và có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản tương tự với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2019.


Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 16/10/2019 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 19/10/2019.


Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương. Địa chỉ: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0258 3797240.