09:10, 14/10/2019

Thông báo về việc tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới


Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Nhà nước tham gia đấu giá quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới.

Thông báo về việc tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới

Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Nhà nước tham gia đấu giá quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới.


1. Thời gian trúng đấu giá khai thác điểm giữ xe là 01 năm (12 tháng).


2. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá:


Từ 8 giờ ngày 14/10/2019 đến trước 16 giờ ngày 28/10/2019 trong giờ hành chínhtại  Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).


3.Giá khởi điểm:


- Điểm giữ xe Huỳnh Thúc Kháng     : 422.000.000 đ/năm.


- Điểm giữ xe Võ Trứ     : 355.000.000 đ/năm.


4.  Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:


- Hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đ/bộ/điểm giữ xe.


- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước (5% của giá khởi điểm) vào ngày 28/10/2019, cụ thể:


          + Điểm giữ xe Huỳnh Thúc Kháng : 21.100.000đ.


          + Điểm giữ xe Võ Trứ        : 17.750.000 đ.


5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14h30 ngày 30/10/2019 tại Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).


6. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp


7. Phương thức đấu giá: trả giá lên.


Mỗi tổ chức, cá nhân có thể tham gia đấu giá 1 hoặc 2 điểm giữ xe nhưng phải nộp hồ sơ riêng cho từng điểm giữ xe một.


Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới, địa chỉ 49 đường Ngô Gia Tự (gặp bà Nguyễn Thị Hồng Vân), điện thoại: (0258) 3510262.


Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định đăng ký tham gia.