11:04, 23/04/2021

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo V/v kiểm kê khối lượng giải tỏa thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang

Thông báo V/v kiểm kê khối lượng giải tỏa thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang

Để xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc Hạng mục Xây dựng kè và đường Nam Sông Cái, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo kế hoạch kiểm kê như sau:

Thông báo V/v kiểm kê khối lượng giải tỏa thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang

Để xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc Hạng mục Xây dựng kè và đường Nam Sông Cái, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo kế hoạch kiểm kê như sau:


1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 19/4/2021 (Thời gian do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa mời).


2. Đối tượng kiểm kê: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thu hồi đất của dự án.


3. Thành phần: Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường.


4. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị giải tỏa và tạo điều kiện phối hợp với tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ; cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất giải tỏa, hộ khẩu, chứng minh nhân dân,… vì đây là căn cứ để xét tính pháp lý về bồi thường, hỗ trợ nhà, đất và chính sách tái định cư.


5. UBND phường Vạn Thắng niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở và thông báo rộng rãi trên hệ thống đài phát thanh phường; Thông báo đến từng đối tượng thu hồi đất không được trồng trọt cây hàng năm, cây lâu năm, sửa chửa, cải tạo, nâng cấp nhà cửa, vật kiến trúc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời có kế hoạch tháo dỡ, di dời trên phần đất thu hồi để thực hiện dự án.


6. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác sẽ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.


Việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết.