23:20, 14/11/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Diên Khánh năm 2023, như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần từ ngày 15/11 2023 đến hết ngày 14/12/2023,

Địa điểm: Phòng Nội vụ Diên Khánh, số 149 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông báo 482/TB-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Diên Khánh năm 2023 (sau đây gọi tắt là Thông báo số 482).

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu gồm: 144 giáo viên và 17 nhân viên (chi tiêu chi tiết được công khai tại Thông báo 482)

4. Điều kiện dự tuyển cụ thể và các quy định khác: Thực hiện theo quy định tại Thông báo số 482.

5. Chi tiết Thông báo số 482/TB-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 được công khai trên Trang thông tin điện tử huyện Diên Khánh (https://dienkhanh.khanhhoa.gov.vn), Website Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh (http://pgddkhanh.khanhhoa.edu.vn)