10:24, 02/04/2024

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220KV Tuy Hòa - Nha Trang thông báo

THÔNG BÁO

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220KV Tuy Hòa - Nha Trang thông báo về việc kê khai sử dụng đất để Tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220 KV Tuy Hòa - Nha Trang (Phần mở rộng đường dây 220KV) tại xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang như sau:

Vừa qua Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường đã tổ chức kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng đối với các trường hợp giải tỏa thực hiện dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220Kv Tuy Hòa - Nha Trang tại xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương. Hiện nay trong ranh giới bị ảnh hưởng có 02 thửa không tìm được chủ sử dụng, cụ thể:

- Tại xã Vĩnh Phương: Thửa số 24 (tương ứng thửa 230 (1 phần) - Bản đồ địa chính số 70) - Mảnh trích đo địa chính số 17 - 2023 (Tờ BĐ số 1) do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thẩm định ngày 8/3/2023.

- Diện tích đất: 7.499,5m2 - DT bị ảnh hưởng: 290,7m2

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp đất hộ dân.

+ Phía Nam giáp đất hộ dân.

+ Phía Đông giáp thửa 23 (ông Lê Văn Hùng).

+ Phía Tây giáp đường đi và thửa 25 (ông Lê Hồng Tâm).

- Tại xã Vĩnh Lương: Thửa số 15 (tương ứng thửa 195 - Bản đồ địa chính số 39) - Mảnh trích đo địa chính số 18 - 2023 (Tờ BĐ số 2) do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thẩm định ngày 22/3/2023.

- Diện tích đất: 3.347,0m2 - DT bị ảnh hưởng: 131,8m2

- Vị trí:    

+ Phía Bắc giáp thửa 14 (ông Nguyễn Cao Luận).

+ Phía Nam giáp thửa 16 (ông Chu Mạnh Hùng).

+ Phía Đông giáp thửa 16 (ông Chu Mạnh Hùng).

+ Phía Tây giáp đất hộ dân.

Để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo qui định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo:    

1. Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng tại thửa đất nêu trên liên hệ với UBND xã Vĩnh Phương, UBND xã Vĩnh Lương hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) để làm thủ tục kê khai kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng theo qui định.

2. Thời gian: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Sau thời gian nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không phối hợp kê khai thì Tổ công tác sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm thuộc diện vắng chủ theo qui định./.