18:46, 11/06/2024

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Chí Khang

BỐ CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN CHÍ KHANG

 Văn phòng công chứng Nguyễn Chí Khang thông báo thay đổi nội dung như sau:

- Thay đổi tên Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết Lợi, số 38 đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thành Văn phòng công chứng Nguyễn Chí Khang, số 38 đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Văn phòng công chứng Nguyễn Chí Khang đăng bố cáo thông báo để các cá nhân, đơn vị được biết.