21:21, 25/05/2023

Hỏi - đáp chính sách, pháp luật: Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng với người cao tuổi

Hỏi: Dì tôi năm nay bước sang tuổi 75, không có con, sống chung với các cháu. Tôi muốn biết theo chế độ của Nhà nước đối với người cao tuổi thì dì tôi có thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp không. Xin cho biết chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi quy định như thế nào?

ĐINH THỊ HƯƠNG (huyện Khánh Sơn)

Trả lời: Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được tính theo đối tượng; mức hưởng được tính bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số được hưởng. Cụ thể từng đối tượng quy định như sau:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hưởng hệ số 1,5 đối với người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; hệ số 2,0 đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên.

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a trên đây đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn và người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a trên đây mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hưởng theo hệ số 1,0.

c) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng, mức hưởng theo hệ số 3,0.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành được Chính phủ quy định là 360.000 đồng/tháng. Với tỉnh Khánh Hòa, tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND, ngày 30-3-2023 của HĐND tỉnh đã quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng tại địa phương là 400.000 đồng/tháng.

Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG