Mức bồi thường về tổn thất tinh thần theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

Thứ Ba, 26/09/2017, 23:34 [GMT+7]

Mức bồi thường về tổn thất tinh thần theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

Hỏi: Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 có quy định về mức bồi thường tổn thất về tinh thần như thế nào để áp dụng khi giải quyết các vụ án dân sự, hình sự có liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?


Lê Văn N. (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang)


Trả lời: BLDS năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) có quy định  mới theo hướng tăng mức trần bồi thường tổn thất về tinh thần khi người có tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín... bị xâm phạm.


Về mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thỏa thuận thì được giải quyết theo quy định của BLDS năm 2015, cụ thể như sau:


- Về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Khoản 2 Điều 590 BLDS năm 2015). Theo Điều 609 BLDS năm 2005 quy định tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.


- Về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 591 BLDS năm 2015 (Điều 610 BLDS năm 2005 quy định tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định)


-  Về thiệt hai do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định;


- Về thiệt hai do xâm phạm thi thể, mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (khoản 3 Điều 606 BLDS 2015)


- Về thiệt hại do xâm phạm mồ mả, mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. (Khoản 3 Điều 607 BLDS năm 2015).


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích