11:03, 23/03/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa: Chỉ đạo triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28 ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28 ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách tín dụng ưu đãi quy định tại Nghị định số 28. Đồng thời, chỉ đạo phòng dân tộc cấp huyện phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH cùng cấp, UBND cấp xã rà soát đối tượng được thụ hưởng các chính sách, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn và kịp thời giải ngân; nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện rà soát, xác nhận, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng đảm bảo công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng trục lợi chính sách; lập danh sách đối tượng thụ hưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để NHCSXH cho vay.


NHCSXH tỉnh thường xuyên tổng hợp nhu cầu vay vốn từ các địa phương để báo cáo UBND tỉnh trình NHCSXH Trung ương bổ sung nguồn vốn vay, kịp thời đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng chính sách; thực hiện cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác kiểm tra, giám sát việc cho vay, trả nợ, đảm bảo vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả…


H.DUNG