09:09, 28/09/2021

Đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn  đầu tư công năm 2021.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn  đầu tư công năm 2021.


Theo đó, KBNN tỉnh đề nghị các chủ đầu tư dự kiến tỷ lệ giải ngân đến ngày 30-9 và báo cáo số liệu về KBNN tỉnh. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, KBNN tỉnh đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN làm cơ sở kiểm soát, thanh toán đảm bảo thời hạn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, không để dồn thanh toán vào cuối năm.


Đối với các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, KBNN tỉnh đề nghị các chủ dự án khẩn trương gửi hồ sơ đến KBNN làm căn cứ kiểm soát xác nhận vốn ODA, vốn vay ưu đãi đảm bảo đúng danh mục và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm; thực hiện gửi hồ sơ làm thủ tục ghi thu ghi chi đến KBNN kịp thời.


KBNN tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành, góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. 


T.K