Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến ngày 31-12-2021

Thứ Hai, 05/04/2021, 20:58 [GMT+7]

Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến ngày 31-12-2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD) chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Theo đó, một trong những sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý là quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Cụ thể, Thông tư 03 quy định, TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP) khi đáp ứng đủ 8 điều kiện sau: Khoản nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi từ ngày 23-1-2020 đến 31-12-2021; đáp ứng điều kiện về số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; khoản nợ phải được TCTD đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19; khách hàng phải có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và TCTD đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại; TCTD không được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật; thời hạn cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày được TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 31-12-2021.


Thông tư 03 cũng quy định các ngân hàng được quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cấp tín dụng mà khách hàng phải trả trong 2 năm 2020 - 2021 nhưng không có khả năng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng được thực hiện đến ngày 31-12-2021... Thông tư 03 có hiệu lực thi hành từ ngày 17-5-2021.


H.DUNG


 

.

các thông tin tiện ích