11:01, 27/01/2023

Chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh

Nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động đấu thầu tại các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu dự thảo văn bản trình UBND tỉnh để chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động đấu thầu (kể cả hoạt động mua sắm hàng hóa, vật tư, trang thiết bị; các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia...).

Nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động đấu thầu tại các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu dự thảo văn bản trình UBND tỉnh để chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động đấu thầu (kể cả hoạt động mua sắm hàng hóa, vật tư, trang thiết bị; các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia...). Trong đó, cần đề xuất các biện pháp kiểm tra, theo dõi, giám sát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu, gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật.


Nhật Duy