10:11, 07/11/2022

Toàn tỉnh Khánh Hòa trồng hơn 107,7ha rừng

Thực hiện công tác phát triển rừng, từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai trồng lại rừng sản xuất sau khai thác với tổng diện tích hơn 107,7ha; trồng hơn 116,6 nghìn cây phân tán. Các đơn vị trong toàn tỉnh đã chuẩn bị hơn 3,6 triệu cây giống lâm nghiệp để phục vụ cho kế hoạch trồng hơn 1.827ha rừng năm nay.

Thực hiện công tác phát triển rừng, từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai trồng lại rừng sản xuất sau khai thác với tổng diện tích hơn 107,7ha; trồng hơn 116,6 nghìn cây phân tán. Các đơn vị trong toàn tỉnh đã chuẩn bị hơn 3,6 triệu cây giống lâm nghiệp để phục vụ cho kế hoạch trồng hơn 1.827ha rừng năm nay.


Hiện nay là cao điểm mùa vụ trồng rừng, các chủ rừng nhà nước, chủ dự án tập trung triển khai thực hiện các hạng mục Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhà nước giao năm 2022, như: Trồng rừng; chăm sóc rừng trồng phòng hộ, rừng trồng sản xuất; giao khoán bảo vệ rừng năm 2022…; chuẩn bị các nội dung thực hiện công tác trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán năm 2023.


B.L