11:11, 16/11/2022

Khánh Vĩnh: Định kỳ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

UBND huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện giai đoạn 2021 - 2025.

UBND huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện giai đoạn 2021 - 2025.


Đối tượng giám sát là cơ quan chủ quản chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tượng tham gia thực hiện chương trình. Việc giám sát được tiến hành định kỳ 6 tháng, hàng năm; đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ cho cả giai đoạn; giám sát, đánh giá đột xuất khi cần thiết. Các nội dung đánh giá gồm: Công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện; tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hàng năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao; tồn tại, vướng mắc phát sinh, nguyên nhân...


H.P