10:11, 28/11/2022

Chăm sóc hơn 250ha rừng trồng thay thế

Từ đầu tháng 11 đến nay, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa đã tiến hành chăm sóc toàn bộ diện tích 250ha rừng, tại các tiểu khu: 299 (xã Cam Tân); 300, 302 (xã Sơn Tân) thuộc địa bàn huyện Cam Lâm theo nguồn vốn trồng rừng thay thế của các chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

 

Từ đầu tháng 11 đến nay, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa đã tiến hành chăm sóc toàn bộ diện tích 250ha rừng, tại các tiểu khu: 299 (xã Cam Tân); 300, 302 (xã Sơn Tân) thuộc địa bàn huyện Cam Lâm theo nguồn vốn trồng rừng thay thế của các chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.


Để đảm bảo công tác chăm sóc rừng, đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn lao động tham gia phát dọn thực bì, chăm sóc rừng trồng đúng theo quy trình kỹ thuật, đúng tiến độ chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2022. Việc triển khai chăm sóc rừng trồng kịp thời sẽ tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần hoàn thành kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2022 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.


B.L