09:06, 10/06/2022

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 687 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, các dự án kinh tế tuần hoàn phát huy hiệu quả, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, tăng độ che phủ rừng, tăng tỷ lệ tái chế rác thải… Đến năm 2030, kinh tế tuần hoàn trở thành động lực, giảm tiêu hao năng lượng sơ cấp, tự chủ năng lượng dựa trên năng lượng tái tạo…

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 687 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, các dự án kinh tế tuần hoàn phát huy hiệu quả, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, tăng độ che phủ rừng, tăng tỷ lệ tái chế rác thải… Đến năm 2030, kinh tế tuần hoàn trở thành động lực, giảm tiêu hao năng lượng sơ cấp, tự chủ năng lượng dựa trên năng lượng tái tạo…


Đề án đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát triển nhân lực kinh tế tuần hoàn; xây dựng kế hoạch phát triển và lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành hay địa phương; nghiên cứu, xây dựng lộ trình thu thập, sử dụng, phân tích thông tin gắn với kinh tế tuần hoàn; chủ động phối hợp nhà tài trợ nước ngoài, tổ chức quốc tế để phát triển nguồn lực kinh tế tuần hoàn…


V.L