11:12, 22/12/2021

Vạn Ninh tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản

UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản chỉ đạo công tác sản xuất và quản lý nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa lũ trên địa bàn huyện.
 

UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản chỉ đạo công tác sản xuất và quản lý nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa lũ trên địa bàn huyện.
 
Theo đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 02/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp, tổ chức hướng dẫn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, cấp phép nuôi trồng thủy sản theo Nghị định 26/2019 của Chính phủ. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học, tổ chức giám sát dịch bệnh chủ động tại cơ sở và thường xuyên theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết, môi trường nước; thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi, khuyến cáo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, ứng phó khi môi trường nuôi có diễn biến bất lợi; tổ chức triển khai, hướng dẫn ngư dân, người nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai, bão lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản…
 
Thanh Hải