11:07, 05/07/2018

Triển khai hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Thông tư số 40 ngày 4-5-2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp (DN) nhà nước và công ty TNHH một thành viên do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Thông tư số 40 ngày 4-5-2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp (DN) nhà nước và công ty TNHH một thành viên do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phổ biến nội dung thông tư đến các cá nhân, tổ chức liên quan biết, thực hiện; đồng thời, tổ chức thực hiện bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DN nhà nước và công ty TNHH một thành viên do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần đúng quy định. Các DN nhà nước và các ngành liên quan chủ động triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc, tham mưu đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.


Thông tư số 40 hướng dẫn các nội dung: trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; gắn đăng ký đấu giá cổ phần với đăng ký, lưu ký và giao dịch/niêm yết cổ phần trúng đấu giá của các đối tượng thực hiện cổ phần hóa theo quy định; quyết toán xử lý số dư quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại thời điểm 31-12-2017.


N.D