11:09, 06/09/2022

Nghiệm thu đề tài thử nghiệm sản xuất bột nano canxi

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh vừa nghiệm thu đề tài "Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm" do Tiến sĩ Lê Hồ Khánh Hỷ - Viện Hải dương học làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh vừa nghiệm thu đề tài “Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm” do Tiến sĩ Lê Hồ Khánh Hỷ - Viện Hải dương học làm chủ nhiệm.


Đề tài đã hoàn thành các nội dung và yêu cầu bao gồm: Sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ xương cá chẽm quy mô phòng thí nghiệm; xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá chẽm của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm; bộ tiêu chuẩn cơ sở nano canxi hydroxyapatit trích ly từ xương cá… Sản phẩm đề tài có ý nghĩa trong ứng dụng phương pháp, kỹ thuật hóa lý, công nghệ nano để thử nghiệm sản xuất bột nano canxi từ nguyên liệu phế phẩm xương cá của ngành thủy sản, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và tái sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu này. Kết quả đề tài được đánh giá xếp loại đạt.


V.L