03:07, 07/07/2021

12,8 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 trong quý II năm 2021

Trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, tăng 3,7 triệu người so với quý I.
 

Trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, tăng 3,7 triệu người so với quý I.

 

 
Theo TTXVN