02:05, 05/05/2021

Quốc hội khóa I: Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Do điều kiện chiến tranh, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960 với 12 kỳ họp. Quốc hội khóa I đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", đưa miền Bắc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Do điều kiện chiến tranh, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960 với 12 kỳ họp. Quốc hội khóa I đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa miền Bắc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

 
 
Theo TTXVN