22:21, 07/06/2023

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III: Nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III và hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng toàn quốc (giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh cho biết:

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh

- Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; thu hút hơn nữa sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Giải là dịp để phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ sự đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng 

- Rút kinh nghiệm từ 2 lần tổ chức trước, giải năm nay đã có những thay đổi để nâng cao chất lượng. Xin ông trao đổi rõ hơn về vấn đề này?

- Qua hai lần tổ chức, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế, tầm vóc của một giải báo chí quan trọng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Các tác phẩm tham gia dự thi đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, vấn đề nổi bật của công tác xây dựng Đảng; nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nhiệt huyết và trách nhiệm của người làm báo với Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục, như: Số lượng tác phẩm chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Thể lệ giải còn cao (chiếm 43% số lượng tác phẩm dự giải năm 2022); một số chuyên đề không có tác giả, nhóm tác giả tham gia (Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi, Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Khánh Hòa ở ngoài tỉnh). Số lượng tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị tỉnh tham gia chưa nhiều; đối tượng tham dự giải chủ yếu là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Về chất lượng, vẫn thiếu vắng những bài viết, thể loại bình luận, chuyên luận hay, sắc sảo; số lượng tác phẩm về thể loại phản ánh tuy nhiều nhưng chưa thực sự chuyển tải được thực tiễn sinh động, hơi thở cuộc sống nên tính thuyết phục chưa cao; chưa có nhiều bài viết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Một số tác phẩm nội dung còn rất chung chung, không có điểm nhấn, cách thể hiện khô cứng, thiếu sự đổi mới, sáng tạo, hình ảnh minh họa không sát với nội dung…

Để nâng cao chất lượng giải, Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp, như: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giải tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng; khuyến khích, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện những tác phẩm báo chí chất lượng, đậm tính thực tiễn, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh gửi tham dự giải.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy có gợi ý, hướng dẫn những nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng để các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên thực hiện những tác phẩm báo chí chất lượng, đậm tính thực tiễn, có sức lan tỏa lớn để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh, tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023. Trong tháng 6-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh nhằm tăng số lượng, chất lượng các tác phẩm dự thi.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh năm 2023. Đây sẽ là những định hướng, gợi ý nội dung quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân có đầy đủ thông tin, phục vụ tốt hơn cho việc thực hiện tác phẩm.

Các tác phẩm cần bám sát thực tế công tác xây dựng Đảng

 - Các tác giả cần chú trọng vào những mảng đề tài nào, thưa ông?

 - Chúng tôi mong muốn nhận được những tác phẩm với nội dung viết về công tác xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng... Nội dung trọng tâm về những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các tác phẩm khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Khánh Hòa; tác phẩm phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó hiến kế cho đảng bộ, chính quyền các cấp những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

Đồng thời, Ban tổ chức giải cũng chú trọng đến những tác phẩm báo chí phản ánh tình hình, kết quả nổi bật trong công tác phát triển đảng viên; những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, Ban tổ chức giải cũng mong muốn có nhiều tác phẩm chất lượng hướng về hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!

Tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III là những tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 16-9-2022 đến 15-9-2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 25-9-2023 (theo dấu bưu điện).

Cơ cấu giải thưởng:

- Về tác phẩm: Có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải khuyến khích.

- Về giải chuyên đề cho mỗi loại hình báo chí, gồm:

(1) Giải cho tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(2) Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

(3) Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(4) Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

(5) Giải tác phẩm xuất sắc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(6) Giải tác phẩm xuất sắc về công tác phát triển đảng viên.

(7) Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

(8) Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là công chức, viên chức (trừ đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí).

(9) Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

(10) Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi.

Về giải tập thể xuất sắc: Có 3 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tổ chức, ban tuyên giáo cấp ủy tiêu biểu.

XUÂN THÀNH (Thực hiện)