12:27, 10/07/2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa:
Giao ban công tác tuyên giáo quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2024

Đ. LÂM

Sáng 10-7, ông Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2024. 

Trong quý II năm 2024, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Ngành tuyên giáo đã tuyên truyền đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy; tuyên truyền các kết quả đạt được, cũng như phương hướng, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; kết quả kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền biển, đảo được các địa phương, đơn vị quan tâm, đẩy mạnh. Huyện Trường Sa đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giúp ngư dân sửa chữa tàu, thuyền, cứu hộ, cứu nạn; giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Hữu Thọ kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Lê Hữu Thọ đề nghị các các địa phương, đơn vị rà soát kế hoạch công tác trong năm 2024 để hoàn thành đúng tiến độ, bảm đảm chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tập trung thực hiện tốt tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác quy hoạch, triển khai các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh; tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2024; tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ, những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; tình hình biển, đảo... đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị tập trung tham mưu cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc triển khai có hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tham mưu và giúp cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

Đ. LÂM