10:05, 31/05/2022

Giám sát công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc ở Khánh Vĩnh

Sáng 31-5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

Sáng 31-5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.


Hiện nay, huyện Khánh Vĩnh có 2 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. Hàng năm, huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng; liên hoan giọng hát hay các dân tộc thiểu số; giao lưu văn hóa các dân tộc; hội thi tuyên truyền di sản văn hóa… Bên cạnh đó, có nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào được thực hành trong đời sống nhân dân; việc mặc trang phục dân tộc bước đầu được thí điểm ở một trường học trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, ý thức bảo vệ di tích lịch sử được quan tâm thực hiện… Tuy nhiên, vấn đề bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số của huyện chưa đạt hiệu quả cao; việc sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể chưa tương xứng, công tác nghiên cứu, sưu tầm còn mang tính dàn trải; tín ngưỡng, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào đang dần bị mai một…


Các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi, góp ý với địa phương về một số nội dung nằm trong phạm vi chuyên đề giám sát. Đồng thời, đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện, tổng hợp để phản ánh cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


 N.T